fb rss

Czym się zajmuję?

line

Zajmuję się projektowaniem i realizacją badań społeczych i komercyjnych, stosując jakościowe narzędzia badawcze. Realizuję projekty badawcze lub poszczególne ich części  (takie jak konceptualizacja, przygotowanie narzędzi badawczych, zbieranie materiału badawczego, analiza i interpretacja danych badawczych oraz opracowanie raportu z badań). Zajmuję się również samym moderowaniem wywiadów pogłębionych oraz prowadzeniem warsztatów badawczych.

 

Wybrane projekty:

1. "Innowator innowacji. Sieci wsparcia" – projekt, którego celem jest wypracowanie innowacyjnych usług społecznych dla opiekunów i opiekunek osób starszych zależnych oraz osób starszych zależnych przy udziale organizacji pozarządowych, instytucji publicznych, podmiotów komercyjnych i osób fizycznych. Więcej o projekcie można przeczytać tutaj.

- zleceniodawca: Towarzystwo Inicjatyw Twórczych "ę"

- czas realizacji: IX.2017 – obecnie

- wykonywane zadania: przeprowadzenie badania typu desk research dotyczącego sytuacji opiekunów i opiekunek w Polsce; udzielenie wsparcia badawczego innowatorom rozwijającym usługi wytchnieniowe dla opiekunów i opiekunek zgodnie z metodologią design research; ewaluacja innowacji

- stosowane metody: desk research, design research, wywiady, obserwacje

2. "Współpraca między wrocławskimi organizacjami pozarządowymi a Urzędem Miejskim Wrocławia" - projekt, którego celem było poznanie przemyśleń, potrzeb i pomysłów przedstawicieli i przedstawicielek wrocławskiego środowiska NGO w kontekście współpracy z Gminą Wrocław.

- zleceniodawca: Fundacja na Rzecz Studiów Europejskich

- czas realizacji: V. 2017

- wykonywane zadania: przygotowanie narzędzia badawczego, moderacja wywiadów grupowych, interpretacja danych badawczych, przygotowanie raportu podsumowującego

- stosowana metoda: wywiad grupowy

3. "Lot latających socjologów do Drzonowa" – badanie, którego celem było poznanie potrzeb mieszkańców i mieszkanek Drzonowa w kontekście działającej w tej miejscowości Pracowni Orange.

- zleceniodawca: Towarzystwo Inicjatyw Twórczych "ę"

- czas realizacji: VI. 2016

- wykonywane zadania: konceptualizacja, przygotowanie narzędzia badawczego, moderacja wywiadów grupowych, interpretacja danych badawczych, przygotowanie raportu podsumowującego

- stosowana metoda: wywiad grupowy

4. "Narracje o schronie/betonie" – projekt, który skupiał się na znaczeniach i funkcjach byłego 'poniemieckiego' schronu przeciwlotniczego, w którym obecnie mieści się Muzeum Współczesne Wrocław. Najważniejszymi wątkami badania okazały się: dosłowne i symboliczne czyszczenie budynku i związanych z nim historii; zabunkrowanie sztuki współczesnej; (nie)przyjazność Muzeum. Raport z badania dostępny jest pod tym adresem: http://raport.muzeumwspolczesne.pl/

- czas realizacji: VI.2012 – X.2012

- wykonywane zadania: konceptualizacja problemów badawczych, przygotowanie narzędzi badawczych, rekrutacja, zbieranie materiału badawczego, analiza i interpretacja danych badawczych, prezentacja wyników badania szerszej publiczności

- stosowane metody: jakościowa analiza treści, wywiady pogłębione

5. "Pomiędzy życiem a śmiercią: tożsamość i umieranie w Polsce późnej nowoczesności" – projekt będący podstawą pracy doktorskiej, napisanej na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Badania dotyczyły doświadczeń chorowania, starzenia się i umierania. Zostały przeprowadzone w hospicjum (stacjonarnym i domowym), w klinice hematologii i w domu pomocy społecznej dla osób starszych. O tym, jak je prowadziłam i czego się dowiedziałam można przeczytać w książce dostępnej tutaj.

- czas realizacji: X.2004 – VII.2009

- wykonywane zadania: konceptualizacja problemów badawczych, zaprojektowanie narzędzi badawczych, rekrutacja uczestników i uczestników badań, zebranie materiału badawczego, analiza i interpretcja danych badawczych

- stosowane metody: wywiad narracyjny, wywiad pogłębiony, obserwacja, jakościowa analiza treści

 

Moderacja wywiadów pogłębionych:

1. Moderacja IDI w ramach projektu "Między transnarodową mobilnością a lokalnością. Wysoko wykwalifikowani imigranci w społecznościach lokalnych Wałbrzyskiej Strefy Ekonomicznej" na zlecenie Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS.

- czas realizacji: IV.2016 – VI.2016

2. Moderacja eksperckich FGI w ramach projektu "Kulturowe style życia mieszkańców Dolnego Śląska i społeczne postrzeganie zabytków" na zlecenie Fundacji Instytut Badań Społecznych, Ekonomicznych i Naukowych.

- czas realizacji: X.2013

3. Moderacja IDI w ramach projektu "Kuźnia kadr, czyli podniesienie jakości kształenia i lepsze dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku poprzez wypracowanie innowacyjnego modelu monitoringu losów absolwentów" na zlecenie Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

- czas realizacji: III.2013 – IV.2013

4. Moderacja IDI w ramach projektu "Przemiany modelu rodziny – społeczne i ekonomiczne skutki tego procesu w perspektywie Dolnego Śląska oraz kraju" na zlecenie firmy Magapp Józef Zając

- czas realizacji: IX.2012